กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน 3/2559ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคฤดูร้อน 3/2559 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 1,845 คน  โดยพิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิต และอาจารย์วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล และอาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ ได้บรรยายได้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การเตรียมตัว การปฏิบัติตัวของนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์, อ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์, อ.ดร.นาถนภา นิลนิยม, อ.ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา, อ.ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง, อ.เอกภูมิ วงษาไฮ 
โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมนิสิตจะได้ทราบขั้นตอนในการส่งเอกสารระหว่างการฝึกฯ เอกสารที่ต้องส่งหลังการฝึกฯ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต  และได้รับซองเอกสารส่งตัวไปยังสถานประกอบการ 

Comments

Search