img

คณะการบัญชีและการจัดการ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวูซอง Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี โดย Dr.Richard G Johnson ตำแหน่ง Dean, Sol International School Executive Director,Internationnal Affairs & Programs University โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ พร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เจรจาหาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและภายในช่วงบ่าย  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยวูซอง สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุม Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี Dr.Richard G Johnson ตำแหน่ง Dean, Sol International School Executive Director,Internationnal Affairs & Programs University ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวูซอง สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ จากนั้นทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยวูซอง Woosong University ว่าด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยวูซอง ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและความร่วมมือตามข้อตกลงตามที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตกลงระหว่างกันต่อไป โดยการพิจารณาความเข้าใจที่กำหนดไว้ในที่นี้ได้มีการตกลงร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย

 โดยที่ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเห็นชอบในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน, การร่วมกิจกรรมวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการเข้ากิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดขึ้นโดยทั้งสองมหาวิทยาลัย    มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน การแลกเปลี่ยนนิสิต และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมถึงการร่วมมือกันในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน  ความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้การจัดตั้งของมูลนิธิวูซอง ซึ่งจะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันภายใต้การจัดตั้งของมูลนิธิวูซองได้ อาทิ วิทยาลัยวูซอง, โรงเรียน ซอล อินเตอร์เนชั่นเนล, โรงเรียน ซอลบริจ์ด อินเตอร์เนชั่นเนล, วิทยาลัยเอ็นดิคอตต์ การหารือเพื่อขยายความร่วมมือเฉพาะด้านสามารถทำได้ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิทยาลัยวูซอง, โรงเรียน ซอล อินเตอร์เนชั่นเนล, โรงเรียน ซอลบริจ์ด อินเตอร์เนชั่นเนล, วิทยาลัยเอ็นดิคอตต์ และการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับทุกสถาบันของมูลนิธิวูซอง  โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนาม และอาจต่อบันทึกความเข้าใจได้ทันทีอีก 5 ปีถัดไป ตามที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นพ้องต้องกัน หากทั้งสองมหาวิทยาลัย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้สิ้นสุดลง ให้คู่สัญญานั้นแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะสิ้นสุด

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search