img

โครงการบริการเพื่อชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  ศูนย์บริการวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการบริการเพื่อชุมชน  เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  ณ ห้อง  MBS200  อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และอาจารย์ ดร.อัจฉริยา  อิสระไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ที่เข้าอบรมนำไปปฏิบัติงานด้านพัสดุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมไปถึงทิศทางการบริหารพัสดุภาครัฐที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้ในการอบรมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  โดย คุณสุธิษา  จารุเมธาราวิทย์  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางมาบรรยายในครั้งนี้ และมีบุคคลสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search