img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ(MBS SUMMER SCHOOL 2017)คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ              (MBS SUMMER SCHOOL 2017)

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การดำเนินงานโครงการนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนนิสิต ทั้งสิ้น 51 คน โดยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะของนิสิตด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของบัณฑิตในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากบริบทความเป็นไทย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง เพื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ ภูมิอากาศ กฎหมาย และบริบทสังคมนั้นๆ เป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้นิสิตได้เตรียมตัวและสามารถปรับตัวระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วม รวมถึงการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิต ณ ต่างประเทศ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้ช่วยคณบดี            ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาวิชา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด, อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญเหลือ, Mr.John C. Davies, Mr.Adam Kissel Bates, Mr.Byungho Yu  อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, อาจารย์ธีราภรณ์  ลิมานนท์วราไชย, อาจาย์รสจรินทร์ กุลศรีสอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และนางสาวธารทิพย์  แก้วทะชาติ นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละประเทศ            ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้              โดยมีรายชื่อนิสิต ดังนี้

ประเทศแคนนาดา จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1.      นายวสินธุ์ คุ้มประยูร                      สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.      นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์                   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.      นายวรเดช พลเยี่ยม                       สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.      นางสาวมธุริน พลอารีย์                             สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.      นางสาวณิชกานต์ สงวนรัตน์              สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

6.      นางสาวฐิตารีย์ อุทัยแสน                 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

7.      นางสาวมัลลิกา โยธิคาร์                  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

8.      นางสาวสุพิชชา อุทาทิพย์                 สาขาวิชาการบัญชี

9.      นางสาวกัญญาพัฒน์ อินทร์โท่โล่        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10. นางสาวณัฐกฤตา แก้วคำ                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11. นายปพนน์ศรณ์ สิ่วสำแดงเดช           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

12. นายชนะชล ภูจิตต์ทอง                    สาขาวิชาการตลาด

 

ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 คนประกอบด้วย

1.      นายอนิรุจ ชุณหรัชพันธุ์              สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.      นางสาวณัฐณิชาช์ ถีนะถัง           สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.      นางสาวพรรณพิรา บัวไข            สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.      นายฐาณิตย์ ส่งเสริม                  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.      นายรัฐพงศ์ ธานี                       สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

6.      นายธนวุธ จุปะมะตัง                 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

7.      นางสาวธัญพิชชา ชิดชมศรีจันทรา สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

8.      นางสาวฐิติณัฐ แสงมาลัย             สาขาวิชาการบัญชี

9.      นายเอกพล สมุทร                     สาขาวิชาการบริหารการเงิน

10. นางสาวศุภาวิณี เพ็งสุดใจ           สาขาวิชาการบริหารการเงิน

11. นางสาวมยุรี กันหาสียา              สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประเทศเกาหลี จำนวน 16 คนประกอบด้วย

1.      นายศรัณย์ จันทร์หนองสรวง        สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.      นางสาวขัตติยา มาภา                สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.      นางสาวอารียา นิลภูมิ                สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.      นางสาวณัฐพร ศรีวิจารย์            สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.      นางสาวปริญญา เรืองศรี             สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

6.      นางสาวชลธิชา พิลาดี                สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

7.      นายไกรสิทธิ์ ไกรปุย                  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

8.      นายนฤเบศร์ นารีจันทร์              สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

9.      นางสาวพรพิชชา ขันติวิริยะกุล     สาขาวิชาการบัญชี

10. นางสาววราภรณ์ ทุมวัน              สาขาวิชาการบริหารการเงิน

11. นางสาวพัชรวรรณ ปองดี            สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12. นางสาววราภรณ์ พรเวธน์จินดา    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

13. นางสาวบุษราภรณ์ แน่นอุดร        สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ

14. นายพงศ์พิษณุ กระแสจันทร์        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15. นางสาวสถิตาภรณ์ ส่องศิริ           สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

16. นางสาววลินนิภา จอกจอหอ        สาขาวิชาการจัดการ 

ประเทศบรูไน จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1.      นายจุลจักร์ ภูผานี                     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.      นางสาววรณัฏฐยา นิยมตรง         สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.      นางสาวกันทิมา นาเสงี่ยม           สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.      นางสาวกรชนก มูลบรรจง           สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.      นางสาวกรปภา ศรีสมัย              สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

6.      นางสาวอรปรียา ธงชัย               สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

7.      นางสาวปานตา จะมะรี              สาขาวิชาการบัญชี

8.      นางสาวเพชรดา กรรณิกา           สาขาวิชาการตลาด

9.      นางสาววลัยพรรณ ช่างยันต์         สาขาวิชาการบริหารการเงิน

10. นางสาวจุฬารัตน์ ปริปุณณะ         สาขาวิชาการบริหารการเงิน

11. นายนนธศักดิ์ โพธิ์เวียง               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12. นางสาวนุชิตา พะสุรัมย์              สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search