img

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ การศึกษา 2560บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ  การศึกษา 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน  2560
ณ ชั้น
7 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search