img

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปี 2560  หัวข้อ “อุตสาหกรรม 4.0 : การบูรณาการนวัตกรรมและความยั่งยืนสำหรับอาเซียนสมัยใหม่ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์  พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  เจียมศรีพงษ์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ  ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สารธารณชนและเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยได้เผยแพร่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติอีกด้วย
ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนิสิตที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1.รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช      รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

2.รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล    รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

4.อาจารย์อมฤต  สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5.อาจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

6.อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสระไพบูลย์        ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

7.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ   อาจารย์

8.ผศ.ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย        อาจารย์

9.ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์      อาจารย์

10.ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์     อาจารย์

11.ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง อาจารย์

12.อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์   อาจารย์

13.อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์     อาจารย์

14.อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์   อาจารย์

15.อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์

16.นางชลธิชา อินอุ่นโชติ เจ้าหน้าที่

17.นางณัฐกานต์ จันดาโชติ         เจ้าหน้าที่

18.นายภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย        พนักงานขับรถ

19.นายณราวุฒิ  ชูชัยวรโชติ       พนักงานขับรถ

20.นายรณภักดี  ลิงลม    พนักงานขับรถ

21.นายจตุพล ฤทธิ์สิงห์   พนักงานขับรถ
นิสิตที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

1.นางปาลวี พุฒิกูลสาคร

2.นางพรพิมล อิฐรัตน์

3.นางกุสุมา สร้อยทอง

4.นางสาวธัญนาฏ ญาณพิบูลย์

5.นางชนารัศมิ์ วงชา

6.นางสาววรรณวิสา  ไพศรี

7.นายทวิ  บัวทอง

8.นางสาวชุรีพร  เมืองจันทร์

9.นางสาวจิระภา  จันทร์บัว  

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search