img

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบแอดมิชชั่น การศึกษา 2560บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบแอดมิชชั่น  การศึกษา 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่  23 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 7 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1,500 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search