img

คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2560 คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนทุกคณะร่วมแนะแนวการศึกษาด้วย โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search