img

คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2560 คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 กับมหาวิทยาลัย เข้าแนะแนวการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์  จังหวัดกาฬสินธุ์   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search