img

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต วงรอบปีการศึกษา 2559เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะการบัญชี

และการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต วงรอบปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง Acc.Biz 205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2559

 และสามารถนำกระบวนการคุณภาพ (PDCA) มาพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก

อาจารย์วราวุฒิ  นาคบุญนำ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประกันคุณภาพแก่นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 30 คน


นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร.089-7151133 

เบอร์โทรภายใน 3603


ขอบคุณ ภาพ/ข่าว นางประภัสสร จรัสอรุณฉาย

ตำแหน่ง วิชาการการศึกษาชำนาญการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search