img

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Woosong University สาธณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-31 กรกฎาคม 2560 ณ SolBridge International of Business School, Woosong University สาธารรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้ความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนภายนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้กับนิสิต ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง โดยมีนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ          จำนวน 16 คน จากทุกสาขาวิชา ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ นิสิตได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการข้ามวัฒนธรรมและการบริหารงานในองค์กรธุรกิจต่างประเทศ เกิดความตั้งใจที่จะการนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ทั้งด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ นิสิตได้นำศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย ไปทำการแสดงให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับงานจากภาคธุรกิจในระดับสากล               เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากที่นิสิต จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลการนำเสนองานดีเด่น จำนวน 6 คน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับทุนการศึกษา 60 % จำนวน 3 คน ประกอบด้วย (นางสาวขัตติยา มาภา,นางสาวสถิตาภรณ์ ส่องศิริ และนางสาววราภรณ์ พรเวธน์จินดา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 50 %  ประกอบด้วย (นายศรัณย์ จันทร์หนองสรวง, นางสาวชลธิชา   พิลาดี และนางสาวพัชรวรรณ ปองดี) 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search