img

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง SBB 903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์   ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ   กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่  แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม   และบรรยายในหัวข้อ  “การเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร  นาชัยฤทธิ์   กล่าวรายงาน  และชี้แจงรายระเอียดเกี่ยวกับ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search