img

โครงการอบรม มาตรฐานรายงานทางการเงินกับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบันเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2560  ภาควิชาการบัญชี  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  ได้จัดโครงการอบรม มาตรฐานรายงานทางการเงินกับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบัน   ณ ห้อง SBB 901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมฤต  สมพงษ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  อาจารย์ณัฏฐ์  ศรีเมืองทอง  ประธานโครงการกล่าวรายงาน
โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตใหม่ที่มีคุณภาพ  อีกทั้งมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่  ที่จะมั่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม  ที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตในสาขาให้มีความรู้ทางด้านการบัญชีที่เป็นเลิศ  และมีศักยภาพนำองค์ความรู้ไปประกอบใช้ในการทำงานตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ  และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้ โดย  ดร.ปรีชา สวน   หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชีบริษัท  สำนักงาน ดร.วิรัช  แอนด์  แอสโซซิเอทส์  จำกัด   โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search