img

โครงการอบรม การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้โปรแกรม iThesisเมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม  2560  ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้โปรแกรม iThesis   ณ ห้อง SBB 901  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์   คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ซึ่งโครงการที่ได้จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรม  iThesis  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อรองรับในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยการนำโปรแกรม  iThesis  เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดรูปเล่มบทนิพนธ์ของนิสิตและการดำเนินการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทนิพนธ์ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

โดยได้รับรับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล และคณะ  มาบรรยายเกี่ยวกับ รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับอาจารย์ นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา” ให้แก่อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search