ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2561ขอประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
                 1. ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   โครงการละ 100,000 บาท
                  2. ทุนอุดหนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของอาจารย์ โครงการละ 50,000 บาท
                  3.  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โครงการละ 60,000 บาท 
                   4.  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร โครงการละ 30,000 บาท
ไฟล์แนบ : 24082017090547.zip

Comments

Search