img

โครงการ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ฮอมใจพัฒนา ฮอมน่าน ฮอมป่า ต้นน้ำยั่งยืนเมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่านนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ฮอมใจพัฒนา ฮอมน่าน ฮอมป่า ต้นน้ำยั่งยืน

โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

- นายวินัย ตาเมือง

- นางสาววราพร เเสนภักดี

- นายอภิสิทธิ์ น้อยไทย

- นายภมินทร์ ฟังสุวรรณรักษ์

- นายชลยุทธ คลังกลาง

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในทีมประกอบด้วย

- ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

- ผศ.อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังฃ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

 ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีวิทยุ จส.100 รายการช่วยคิดช่วยทำ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดกิจกรรม กฟผ.น้อมสืบสานปณิธานงานของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ หรือมีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การตลาดออนไลน์ ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว มาที่ www.Facbook.com/js100radio หรือที่อีเมล์ oh.orachat@qmail.com โคนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560


 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search