img

โครงการเสวนาภาษีอากรและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2560  คณะการบัญชีและการจัดการ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเสวนาภาษีอากรและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ   ประจำปี 2560   ณ ห้อง SBB1003  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร   คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  คณะการบัญชีและการจัดการ    เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ ดร.ภัชษร  สิ่งสำแดงเดช  ประธานโครงการกล่าวรายงาน

โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างความเข้าใจต่อภาษี  อากรและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการต่อการดำเนินงานของรัฐ  ภาคธุรกิจ  และสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนำไปต่อยอดทางการศึกษา  ถือเป็นการกระตุ้นในการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจ  ภาครัฐ และสถานการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้  นำโดย
พ.ต.ท.ณรงค์  ศรีวิเชียร     รักษาการผู้กำกับการตำรวจภูธร สภ.เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ ดร. ธัญญธร  ศรีวิเชียร     อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์   สุดสมบรณ์     อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
คุณจินตนา  อ่อนบัวขาว     เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร  เขตจังหวัดมหาสารคาม
โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search