img

โครงการเสวนาเพิ่มศักยภาพนิสิต : เรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจยุคดิจิตอลเมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2560  ภาควิชาการจัดการ  ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้จัดโครงการเสวนาเพิ่มศักยภาพนิสิต  เรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจยุคดิจิตอล ณ ห้อง SBB 901อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร   คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์กุลิสรา   ลิ้มสุวรรณ   ประธานโครงการกล่าวรายงาน โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในการเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความรู้ในวิชาชีพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำความรู้  รวมทั้งมีความใส่ใจรับผิดชอบสังคมและประเทศชาติ และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  นำโดย
1.
คุณปิยาพรรณ  บุญวัฒนพิฐูรณ์  Executive Business Associate  บริษัท  Unilever Network
2.
คุณวัชรพงษ์  ชาวสามทอง   ผู้บริหาร บริษัท เคซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3.
ดร.กิตติชัย  อัครมุต  ผู้อำนวยการกิจการสาขา  บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4.
คุณอิทธิพล  ตั้งอาระทรัพย์   ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ “Sweet me”
โดยมีผู้ดำเนินรายงานเสวนา 2 ท่าน ได้แก่
1.
อาจารย์ ดร.แคทลียา  ชาปะวัง
2.อาจารย์อรรถพล  หมู่มี
โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน


Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search