img

โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ผู้ประกอบการในยุค THAILAND 4.0 ประจำปี 2560เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ภาควิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้จัดโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ผู้ประกอบการในยุค THAILAND 4.0 ประจำปี 2560 ณ  ห้อง SBB 1003 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
.
โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และหลักการและเหตุผลที่สำคัญ
ในการจัดโครงการฯ คือ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตคือเพื่อสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณภาพในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้น
การศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนซึ่งเป็นการศึกษาภาคทฤษฎียังไม่เพียงพอ ประกอบการในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าที่มีลักษณะเศรษฐกิจไร้พรมแดนเพิ่มมากขึ้น
จึงทำให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการร่วมมือกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน 11 ประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้
และจากแนวทางนโยบายของไทยแลนท์ 4.0 เป็นวิสันทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสอดรับกับการเตรียมการข้างต้น คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงให้ความสำคัญและและเล็งเห็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่นิสิตคณะฯ จึงได้จัด
จึงได้จัดโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ผู้ประกอบการในยุค THAILAND 4.0 ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ
ได้รู้แนวทางในการประกอบธุรกิจในยุค THAILAND 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
โดยในการเสวนาคณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่า ดังนี้
1. คุณศิรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา 
ตำแหน่ง  General Manager Sales & Marketing 
International BeautyPproducts Ltd.
2. คุณอานนท์  บุญยประเวช
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เทคฟาร์ม จำกัด
3. คุณสุรณัฐ  ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์มหาสารคาม จำกัด
4. คุณอิทธิพล  ตั้งอาระทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ “Sweet me”
โดยมีผู้ดำเนินรายงานเสวนา 2 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ
2. อาจารย์วราวรรณ ชูวิรัส
อาจารยประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมีนิสิตสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ ชั้นปีที่ 2 - 4 จำนวน 200 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search