img

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับประเทศ YFS 2017คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์   ทุมวัน  นิสิตสาขาบริหารการเงินชั้นปีที่ 4   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับประเทศ YFS 2017 (Young Financial Stars) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search