img

โครงการเตรียมความพร้อมแนะแนวเรียนการเงินอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560     ภาควิชาบริหารการเงิน  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัด  โครงการ เตรียมความพร้อมแนะแนวเรียนการบริหารการเงินอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ห้อง SBB1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายในครั้งนี้  นำโดย
1.
อาจารย์ ดร.ชินภัทร คันธพนิต    บรรยายหัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นสำหรับการบริหารการเงินกับธุรกิจ
2.
อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย    บรรยายหัวข้อ: Fintech ตัวช่วยผู้ลงทุน
โดยมีนิสิตสาขาวิชาบริหารการเงิน  สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 294 คน

Comments

Search