img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัยเชิงปริมาณระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยเชิงปริมาณ" สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑืตศึกษาขึ้น
.
โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด
ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ 
และพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อมฤต สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และหลักการ
และเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ ปัจจุบันคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการเรียนการทำวิจัยเชิงปริมาณในหลายสาขา
เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การทำวิจัยสำหรับแหล่งทุนภายในและภายนอกสำหรับผู้ได้เข้าตำแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมี          
การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ก็ต้องทำการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น
ยังต้องมีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย
การวิจัยเชิงปริมาณจำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทันสมัยหลายโปรแกรม เช่น 
โปรแกรม SPSS หรือ AMOS และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง 
ฃตั้งแต่การวิเคราะห์สถิตเชิงพรรณนา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจนถึงสถิติเชิงอนุมาน เช่น โมเดลสมการโครงสร้าง 
ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมเหล่านี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ขีดความสามารถ
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑืตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search