img

โครงการประชุมสัมมนาเทคนิคในการตรวจติดตามและการเขียนรายงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015



เมื่อวันที่  18 - 20  สิงหาคม  2560  ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ  มีการจัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเทคนิคในการตรวจติดตามและการเขียนรายงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด  ISO 14001 : 2015
ณ  โรงแรมทอแสง และโรงแรมนาถศิริ  จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน ISO 14001 : 2015
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ ได้ รวมทั้งเป็นกลยุทธ์
องค์กรที่สามารถวิเคราะห์ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบด้านลบ
ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคลากรมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการสรุปผลบทเรียน
แต่ละกลุ่มงานเสนอต่อท่านคณบดี
ในครั้งนี้

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search