img

ฝ่ายประกันคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (CHE QA 3D) ปีการศึกษา 2559ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยอาจารย์  วราวุฒิ นาคบุญนำ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และอาจารย์ ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2560  เวลา 08.3016.30 น.  ณ ห้องประชุม Hall of Fame  ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยากรรับเชิญ  ได้แก่ อ.ดร.อุทิศ  พงศ์จิรวัฒนา  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า  ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยากรรับเชิญ  ได้แก่ คุณกัมปนาท อาชา  โดยวัตถุประสงค์ การจัดโครงการครั้งนี้  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ประธาน  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากร สายสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE QA 3D) เพื่อเสนอรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามระยะเลาที่กำหนด              

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search