img

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการเมื่อระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560  สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ ณ โรงแรมออโรร่า จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ                  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.อมฤต สมพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน 
โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการขึ้นเพื่อ  เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และถือเป็นการแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการศึกษาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ถือเป็นการรับทราบกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆร่วมกัน  ซึ่งโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการจัดการความรู้ (
KM) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  รัตนพร
2.คุณสดใส ธรรมรัตน์
3.คุณณรงค์  รักษาผล 
4.คุณธนชัย ใจซื่อ
มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า148 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search