img

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (4 ปี)ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2560 ภาควิชาการตลาด  คณะการบัญชีและการจัดการได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (4 ปี) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 80 คน  ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรุงเทพมหานคร, บริษัท โรยอลพลัส จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม  และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นการพัฒนานิสิตสาขาวิชาการตลาด ให้มีความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลนิสิต ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์               
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร              
3. อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์             
4. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี
5. อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง                                                 
7. อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี                                  
8. อาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ         
9. นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ    

 

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search