img

โครงการ Auditing Work Camp รุ่น3เมื่อระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Auditing Work Camp รุ่น3 ณ โรงแรมตักสิลา  จังหวัดมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา  ประธานโครงการกล่าวรายงาน  โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก้าวสู่อาชีพตรวจสอบได้อย่างมีศักยภาพ และเป็นการกระตุ้นให้นิสิตสาขาการบัญชี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบมากขึ้น เพื่อทำให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
1.คุณพรชัย  เพียงพรเพ็ญ
2.คุณปิตินันท์  ลีลาเมธวัฒน์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  บุณยเนตร
4.คุณสมลักษณ์  สุวิชาวรพันธ์
โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 150 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search