img

พิธีพระราชทานทุนการศึกษาและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีพระราชทานทุนการศึกษาและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  14  กันยายน  2560 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีพระราชทานทุนการศึกษาและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้น และมีการมอบทุนการศึกษา   จากภาควิชา คณาจารย์ และบุคลภายนอก  มอบให้กับนิสิต ในวันพิธีไหว้ครูคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 174 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 699,000 บาท   ณ  อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและการส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ให้แก่นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search