img

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015เมื่อวันที่  4 – 5  กันยายน 2560  ฝ่ายประกันคุณภาพ  คณะการบัญชีและการจัดการ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO14001:2015  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015  บางส่วน  ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบและการประเมิน
ผกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติในการเป็น
Auditor
และ
Audit  หลักในการเขียน CAR  การวางแผนและการควบคุมการดำเนินการ เกณฑ์  การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การประเมินสมรรถนะ การเฝ้าระวัง การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมิน การทบทวน
โดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งหลักในการ
Internal Audit  การปรับปรุงจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารและมีการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตรและเป็นการต่อยอดขอใบรับรองการต่ออายุ ISO14001 : 2015  จากบริษัท  URS ภายในเดือนธันวาคม  2560

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search