img

โครงการ Com Biz Festival 2017เมื่อระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงาน Com Biz Festival 2017 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี คณะการบัญชีและการจัดงาน กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางการศึกษาในยุค 4.0 สามารถประยุกต์วิทยาการด้านบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

 โดยภายในกิจกรรมมีการแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ม.4-ม.6 และ ปวช./การสอนติดตั้งโปรแกรมและการแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์/การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน/ ฝึกอบรมเขียนโปรแกรมมือถือ (Mobile Application-Mobile Programming)/การแสดงผลงาน Mobile Application/การนำเสนอโครงการของนิสิตภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคืนสู่เหย้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2017/การส่งมอบโครงงานนิสิตแก่ผู้ประกอบการ และพบกับผู้ประกอบการด้านไอที มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 800 คน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search