img

โครงการอบรมการวางแผนทางการเงิน ครั้งที่ 1เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17  กันยายน 2560  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการอบรมการวางแผนทางการเงิน ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตสาขาบริหารการเงิน ณ ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชินภัทร  คันธพณิต หัวหน้าภาควิชาการบริหารการเงิน  คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ ดร.องอาจ  ชาญประสิทธิ์ชัย  ประธานโครงการกล่าวรายงาน  โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาบริหารการเงิน ได้นำไปต่อยอดความรู้จากห้องเรียน และถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้กับนิสิต ได้นำไปใช้ในอนาคต และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรบยายในครั้งนี้ นำโดย

1.คุณปพิชานันท์  ประกอบแสง
2.คุณระวีวรรณ  อุดทา

โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 250 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search