img

โครงการเสวนาเปิดบ้านสภาฯ FAP Open House เปิดเส้นทางนักบัญชีเมื่อวันที่  18  กันยายน  2560  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขามหาสารคาม  จัด โครงการเสวนาเปิดบ้านสภาฯ  FAP Open House
เปิดเส้นทางนักบัญชี  ณ  ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร   ประธานสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขามหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ    อาจารย์อมฤต  สมพงษ์   ประธานโครงการกล่าวรายงาน โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4 รหัส AC 57 จำนวน 900 คน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวิชาชีพบัญชีที่มีต่อเศรษฐกิจยุค THAILAND 4.0  และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายในครั้งนี้ นำโดย คุณพรชัย  เพียงพรเพ็ญ บรรยายในหัวข้อ  “บทบาทนักบัญชีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 “  และ คุณจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา   บรรยายในหัวข้อ  “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และ เส้นทางสู่งานบัญชี”

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search