img

โครงการVisit Camp กับ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัดเมื่อวันที่  20 กันยายน 2560  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการVisit Camp กับ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด เพื่อหานิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร.สุวรรณ   หวังเจริญเดช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ได้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตที่สนใจเข้าร่วมสหกิจศึกษา เป็นรุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 20 คน มีคณาจารย์และนิสิตสาขาการตลาดเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 100 คน

Comments

Search