img

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนำโดย 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ภูมิสะอาด กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search