img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม เจรจาหารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ กับ Montpellier Business Schoolคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม          เจรจาหารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ กับ Montpellier Business School

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  ตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ สังกัด           คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ได้เข้าเจรจาหารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ            ทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิ การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ระหว่าง 2 สถาบัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำวิจัย การเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ รวมถึง ความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนิสิตร่วมกันในอนาคต กับ Ms.Seng Bisiou ตำแหน่ง Project Development Coordinator for Asia, Montpellier Business School ประเทศฝรั่งเศส            ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนหารือแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและได้มีกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

 

เนื้อหาข่าว ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

นายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ

                  

ผู้ตรวจทานข่าว

อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search