img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “7th Asian IAESTE Forum”(7thAIF)ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2560  ตัวแทนผู้บริหาร สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ           ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th Asian IAESTE Forum”(7thAIF)  ซึ่งงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิก IAESTE (The International Association for the Exchange of Student for Technical Experience) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสได้ร่วมวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อฝึกประสบการณ์ตามสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้น IAESTEเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหลักการประการหนึ่งในการทำกิจกรรมร่วมกันกับสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ 


เนื้อหาข่าว ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

นายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ

                  

ผู้ตรวจทานข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์, อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search