img

โครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่ และศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560เรื่อง   โครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่ และศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
        ฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่ และศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และวิทยากรบรรยาย หัวข้อเทคนิคการสอน คือท่าน รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธิ์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตกรรมการอำนวยการคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งในโดรงการดังกล่าวฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ คณะการบริหารและจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
และในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการอบรมอาจาารย์ใหม่ ในหัวข้อ การประมวลผลการศึกษาและใช้โปรแกรมตัดเกรด, หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา, ระเบียบว่าด้วยงานบุคคล ซึ่งบรรยายโดยผู้บริหารประจำหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในคณะ

ช่วงเวลา  ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2560 
สถานที่ กรุงเทพมหานคร - พัทยา จังหวัดชลบุรี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search