ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการดังนี้
1. ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3)
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูดเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2560 
ไฟล์แนบ : 19102017135716.rar

Comments

Search