img

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ดังนี้
     1. ประชาสัมพันธ์งาน International Marketing Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
     2.  ประขาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Insight 2018 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 
ไฟล์แนบ : 19102017135946.zip

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search