img

โครงการเสวนา“เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชีบริหารยุค 4.0”

ด้วยภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมต่อการทำงานในวิชาชีพบัญชีด้านที่ตนมุ่งหวัง  ซึ่งนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 4 จึงควรจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักบัญชีบริหารมืออาชีพ (Professional Controller) ที่ดีได้ โดยควรมีการวางแผนว่าตนเองจะเติบโตในสายอาชีพได้อย่างไร ดังนั้น เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนการพัฒนาตนเอง อันจะช่วยให้นิสิตได้พิจารณาเป้าหมายของตนเองให้ถ่องแท้ ช่วยในการพัฒนาและรวบรวมความคิด ให้นิสิตสามารถบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพได้ ภาควิชาฯ จึงจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชีบริหารยุค 4.0” ขึ้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ีนี่ <<ลงทะเบียน>>

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search