img

โครงการเสวนาด้านการจัดการภาษีอากรและกฏหมาย สำหรับผู้ประกอบการ ประจำปี 2559เมื่อระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2559 สาขาวิชาการจัดการ การประกอบการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาด้านการจัดการภาษีอากรและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ประจำปี 2559 ณ ห้อง SBB 903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ทัดสุดา อิ่มสุวรรณ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นตระหนัก และเสริมสร้างความเข้าใจต่อภาษี อากรและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการต่อการดำเนินของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถานศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ภาษี อากรและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ และสามารถเข้าถึงในอนาคต ถือเป็นการกระตุ้นในการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นิสิต นำโดย
1.อาจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
2.อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
3.อาจารย์ ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
4.คุณจินตนา อ่อนบัวขาว, นักภาษีชำนาญการ สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
5.คุณวันเพ็ญ พรไตร, นักภาษีชำนาญการ สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

------------------------------------------------

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School… Leads you to Seccess

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search