img

โครงการเสวนา“เส้นทางนักบัญชีในยุค Thailand 4.0”เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาการบัญชี  คณะการบัญชีและการจัดการ โดยอาจารย์วิชนี เอี่ยมชุ่ม ประธานโครงการได้จัดโครงการเสวนา“เส้นทางนักบัญชีในยุค Thailand 4.0” สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (4 ปี) และชั้นปีที่ 4 (เทียบเข้า) ณ หอประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรับรู้ถึงโอกาสและอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค Thailand 4.0 ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาตนเองในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป

โครงการฯ ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากรและศิษย์เก่าที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้มุมมองกับนิสิตเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยผ่านมุมของผู้บริหารบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. คุณจิตติมา พูลชัยวิลัยศักดิ์   General Manager , Mars Thailand and Indo China      Mars THAILAND ; Inc.   

Mars THAILAND ; Inc. เป็นบริษัทในเครือ Mars Incorporated ซึ่งบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นร้อยปี ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับความนิยมในการบริโภคกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภท Chocolate ตรา  M&M’s, Mars, Snickers หมากฝรั่ง Wrigley’s ผลิตภัณฑ์ข้าวและธัญพืช แบรนด์ Uncle Ben’s ธุรกิจอาหารสัตว์ เช่น Pedigree, Whiskas, Cesar เป็นต้น

2. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์  นักกฎหมายภาษี และเป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTAX

คุณยุธนา ศรีสวัสดิ์เป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนา เทคโนโลยีภายใต้ชื่อ iTAX (ไอแท็กซ์)  เทคโนโลยีจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการภาษีได้อย่างถูกต้องและได้เงินเกีคืนภาษีสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องรู้ภาษี  

3. พี่ชน - ชนนิกานต์  กิ่งแฝง  ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนและคลัง บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ศิษย์เก่า AC53   ติวเตอร์ชมรม Accounting Club และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด โต้วาที ระดับอุดมศึกษา ในงาน MBS Festival 2013

4. พี่นุ๊ก - วริศรา  ทองลาด ตำแหน่ง Audit Assistant  EY Corporate Services Co., Ltd. ศิษย์เก่า AC56 เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม

5. พี่แพม - ภิรัญญา  สืบเหล่างิ้ว ตำแหน่ง Accountant The Siam Cement Public Company Limited. ศิษย์เก่า AC56 เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้าแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เป็น 1 ใน 10 ทีมจากทั่วประเทศ

6. พี่แท็ต - จีรประภา  ลีพัฒนะ ตำแหน่ง Accountant บริษัท เอ็กซ์ไซท์ ฮอลิเดย์ส (ประเทศไทย) จ้ากัด ศิษย์เก่า AC55 เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหา ความรู้ด้านวิชาการบัญชีระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ประเภททีม
การเปิดโครงการในครั้งนี้ คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มอบให้รองวิชาการฯ เป็นตัวแทนในการเปิดโครงการ  กล่าวรายงานโดยอาจารย์กฤตยา  แสงบุญ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search