img

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน”เมื่อวันที่เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. จัดโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน” ณ ห้อง SBB 803  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับวิทยากร โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประกอบด้วย ผศ.อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังฃ์ อาจารย์

ที่ปรึกษาโครงการ นายวินัย ตาเมือง, นายภูมินทร์ ฟังสุวรรณรักษ์ นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดยดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือการเปิดโครงการให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ มุมมอง ความคิดใหม่ ๆ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนถึงประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปบูรณาการต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ ในรูปแบบของโครงการ รวมถึงการได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง จากข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ให้คณาจารย์และนิสิตได้ฝึกเสริมสร้างศักยภาพ ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนต่อนิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมในโครงการจัดแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น การปาฐกถาพิเศษในตัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุวัฒน์  เทพอารักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง., ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. ผู้ถวายงานกว่าสามทศวรรษ การกล่าวบทกวีบนเวทีจาก อาจารย์กานต์ชนก ใครอุบล อาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) อดีตนายกองค์การนิสิต และนิสิตทุนภูมิพล และการแสดงบนเวทีจาก คุณปรีชา สิงห์ศร ศิลปินนักร้องจิตอาสา จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ 2 เป็นตลาดนัดความรู้และการออกร้านนำเสนอผลงานจากนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 16 ผลงาน ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณาจารย์ จำนวน 10 คน นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 150 คน


Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search