img

คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) ในหัวข้อ“Summer School Experience” 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) ในหัวข้อ“Summer School Experience” ณ ห้อง SBB-903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ MBS Summer School 2017 ได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้เห็นคุณค่าอัตลักษณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศรวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดในที่สาธารณะ อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตในทุกสาขาวิชาได้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดเเรงงานในอนาคตต่อไป โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบเกียติบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างประเทศ MBS Summer School 2017 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯและในการแข่งขัน

นอกจากนี้การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาต่างๆเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและผลการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) ในหัวข้อ“Summer School Experience” ผลการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ในครั้งรางวัลชนะเลิศ คือนายวสินธุ์ คุ้มประยูร นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือนายจุลจักร์ ภูผานี นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวพรพิชชา ขันติวิริยะกุล นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ส่วนผลการแข่งขันวีดีโอนำเสนอประสบการณ์ในต่างประเทศ (Video Presentation Competition) รางวัลชนะเลิศคือวีดีโอจากกลุ่มประเทศแคนา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือวีดีโอจากกลุ่มประเทศบรูไน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือวีดีโอจากกลุ่มประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 200 คน

 

เนื้อหาข่าวจาก     ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ

ผู้เขียนข่าว         นายนฤเบศร์ ศรีคำบ่อ

ผู้ตรวจทานข่าว   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search