img

โครงการ “การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี Fintech และนวัตกรรมทางการเงิน และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน”เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2560  ภาควิชาการบัญชี  คณะการบัญชีและการจัดการ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการ “การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี   Fintech   และนวัตกรรมทางการเงิน  และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน” ณ ห้อง SBB1003 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อมฤต สมพงษ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์   ประธานโครงการกล่าวรายงาน โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ตลาดแรงงานด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี และได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ  คุณ ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล และคุณพิมพ์กานต์  สุวรรณธาดา  ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ โดยมีนิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการกว่า 170 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search