img

โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจใหม่ยุคดิจิตอล “ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง”เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2560  ภาควิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจใหม่ยุคดิจิตอล ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง ณ ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบัณฑิตศึกษา  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ กุลิสา  ลิ้มสุวรรณ ประธานโครงการกล่าวรายงาน โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในการเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แกตนเองและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรศิษย์เก่ามาเล่าถึงประสบการณ์และแนวทางประกอบอาชีพเพื่อให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจหลังจากสำเร็จการศึกษา  นำโดย
1.คุณเอกวุฒิ  อึ้งศิริสวัสดิ์  เจ้าของธุรกิจเฮียเปียว
2.คุณอำนาจ  ไผ่ชอบ   ผู้เชียวชาญธุรกิจออนไลน์
3.คุณไกรษร  จุมานนท์  ผู้ตรวจสอบ
Deloitte  Audit

ผู้ดำเนินรายการ
1.อาจารย์ดร. แคทลียา ชาปะวัง
2.คุณ
อัณณ์ภิศา ราร่องคำ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search