img

โครงการอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดงาน สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบริหารการเงินเมื่อระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 สำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดงาน สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบริหารการเงิน  ขึ้น
ณ ห้อง SBB 1001 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม ได้เล้งเห็นความสำคัญในเรื่องการต่อยอดองค์ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานหลังจากที่สำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่ตลาดงานอย่างมืออาชีพ ภายใต้ชื่อคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดงาน สำหรับนิสิตสาขาวิขาบริหารการเงิน ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่ดีและเป็นประโยชน์ ให้นิสิตสามารถนำไปต่อยอดใช้การปฏิบัติงานจริง โดย อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก
คุณวัชรา พุกโพธิ์ Agency Manager, Agency Administration - Financial Advisor Department AIA Thailand Co., Ltd ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีนิสิตสาขาวิขาบริหารการเงิน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search