img

คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดประชุมพบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  จัดประชุมพบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ขึ้น ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีนายเฉลิมชน  ภูสมศรี หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ นำทีม OIA Roadshow เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ  เพื่อเข้าร่วมเจราหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ในแต่ละตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยในงานประชุมครั้งนี้  ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล  ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ กล่าวต้อนรับและหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ของหน่วยงาน ในโครงการ OIA Roadshow โดยดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร) ในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search