img

ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ปี 2560เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย, อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนักวิจัยโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในครั้งนี้
โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ปี 2560 ในครั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการต่อยอดและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานได้บูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน เข้าด้วยกัน สำหรับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีพื้นที่ Area based ที่ชัดเจน (องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม) ในการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการดำเนินงานบูรณการแบบสหวิชา เพื่อให้ภารกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ที่ประชุมจะได้นำข้อมูลเพื่อต่อยอดและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ปี 2561 ต่อไป

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search