img

ศูนย์บริการวิชาการหารือกับผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการวิชาการเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ และคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือร่วมกับ นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอกุดรังและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม และ นายพสธร คณาดี ปลัดอาวุโส ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กรเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดระสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโครงการบริการวิชาการฯ เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อีกทั้ง คณะฯ ยังเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทาง
ด้านบริหารธุรกิจโดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสําคัญต่อพันธกิจหลักในทุกด้าน
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสำหรับการสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการจึงร่วมประชุมแนวทางการบริการ
วิชาการร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น และจะนำข้อมูลจากการประชุมจัดทำโครงการอบรมบริการวิชาการฯ ในครั้งต่อไป 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search